seksuolog

seksuolog

gabinet seksuologiczny

publikacje naukowe, sekuologia


Spis referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych 

1. Ślósarz, W. Needs and values as the determinants of sexual life. Yokohama, 12-16. 8. 1995. 12th World Congress of Sexology "Sexuality and Human Bonding".

2. Ślósarz, W. Seksizm. Psychologiczne podłoże konfliktu płci. Wrocław, 1-2. 6. 2002. Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna "Zrozumieć; płeć;". 
[zobacz referat w formacie PDF]

3. Ślósarz, W. Kobieta i mężczyzna - wybrane diadyczne trudności adaptacyjne. Częstochowa-Kule, 12-14. 11. 2002. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Niepokoje i nadzieje współczesnego człowieka. Człowiek w sytuacji przełomu". 
[zobacz referat w formacie PDF]

4. Ślósarz, W. Aspekty seksuologiczne otępienia. Wrocław 13-14. 12. 2002. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa "Otępienie: problematyka biomedyczna, aspekty społeczne". 
[zobacz referat w formacie PDF]

5. Ślósarz, W. Diagnoza zaburzeń seksualnych u osób niepełnosprawnych. Szczecin, 12-13. 5. 2003. Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Diagnoza pedagogiczno - psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych". 
[zobacz referat w formacie PDF]

6. Ślósarz, W. Małżeństwo miejscem uczenia się rozwiązywania problemów adaptacyjnych. Lądek Zdrój, 29-31. 5. 2003. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Codzienność jako miejsce i źródło uczenia się". 
[zobacz referat w formacie PDF]

7. Ślósarz, W. Mity seksualne w psychologii klinicznej. Wrocław, 2-4. 6. 2003. II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja "Zrozumieć Płeć".
[zobacz referat w formacie PDF]

8. Ślósarz, W. Seksuologiczna diagnoza dzieci krzywdzonych w relacji dziecko - dorosły i dziecko - dziecko. Warszawa 29-31 VIII 2003. IX Europejska Konferencja International Sociaty for Prevention of Child Abuse and Neglect "Interdyscyplinarna pomoc dzieciom krzywdzonym" 
[zobacz referat w formacie PDF]

9. Ślósarz, W. Edukacja psychologiczna i seksuologiczna menadżerów jako metoda zapobiegania trudnościom w adaptacji małżeńskiej. Zakopane 18-20. 9. 2003. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Menadżer XXI wieku. 
[zobacz referat w formacie PDF]

10. Ślósarz, W. Seksualność niepełnosprawnej młodzieży - mity i uprzedzenia. Wrocław 25-26.9.2003. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Terapeutyczne i diagnostyczne rezultaty u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - aktualny stan badań i perspektywy". 
[zobacz referat w formacie PDF]

11. Ślósarz, W. Ergonomia a rehabilitacja seksualna. Karpacz 30.9.-3.10.2003. XXXI Ogólnopolska Konferencja Ergonomiczna OKE’2003 Łącznie z 1st International Ergonomics Conference
[zobacz referat w formacie PDF]


12. Ślósarz W. Problemy seksualne menadżerów. XI Ogólnopolska Konferencja Seksuologiczna „Seksuologia kliniczna XXI wieku", Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Kazimierz Dolny, 24-26 X 2003.  13. Ślósarz W. Pracoholik i bezrobotny. Psychologiczne i seksualne trudności przystosowawcze. IV Kolokwia Chodakowskie "Demokracja – psychospołeczne koszty i zyski", Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie współpracująca z Instytutem Psychologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 18-20 XI 2003.
 
14. Ślósarz W. Znaczenie twórczości w terapii małżeńskiej. III Sesja naukowo – metodyczna Polskiego Towarzystwa Kreatywności "Psychopedagogiczne dylematy nauczania twórczości", Polskie Stowarzyszenie Kreatywności,Stargard Szczeciński, 21-23 XI 2003.
 
15. Ślósarz W. Rola narracji w procesie diagnozy zaburzeń seksualnych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Narracje – (auto)biografie –etyka", Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Kudowa-Zdrój, 24-27 XI 2003.
 
16. Ślósarz W. Idea podmiotowości w relacji terapeuta – pacjent w klinice seksuologii i psychologii. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Edukacja XXI wieku "Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego", Instytut Humanistyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile; Katedra Nauk Humanistycznych WLiWP, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu, Trzcianka, 11-12 XII 2003.
 
17. Ślósarz W. Stres w klinice seksuologii i psychologii. Konferencja Naukowa "Stres w biznesie i jego zwalczanie", Katedra Zarządzania Personelem i Zakład Technik Relaksacyjnych i Jogi, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Częstochowa, 5-6 II 2004.
 
18. Ślósarz W. Seksualne perwersje w świetle psychologii (psychoanalizy).Sesja Naukowa Towarzystwa Badań nad Psychoanalizą, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 26 III 2004.
 
19. Ślósarz W. Publiczne zachowania seksualne – opis przypadku siedemnastoletniej pacjentki. Konferencja "Dzieci i marzenia. Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin". Polski Instytut Ericksonowski, Łódź, 3 IV 2004.
 
20. Ślósarz W. Język i komunikacja w klinice seksuologii. Międzynarodowa, Interdyscyplinarna Konferencja "Procesy poznawcze, język, zaburzenia językowe", Samodzielny Zakład Filologii Angielskiej Filii Akademii świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski, 15-18 IV 2004.
 
21. Ślósarz W. Erotyzm współczesnego Polaka. Konferencja "Próba generalna – współczesna refleksja humanistyczna", Filozofia.pl i Polskie Towarzystwo Filozoficzne o. Cieszyn, Bielsko-Biała, 30 IV 2004.
 
22. Ślósarz W. Czynniki socjokulturowe w etiopatogenezie zaburzeń seksualnych. Konferencja "Geny, kultura, społeczeństwo. Nauki społeczne a ewolucjonizm", Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 5-6 V 2004.
 
23. Ślósarz W. Interakcja seksualna a nowe formy komunikacji językowej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Język a multimedia", Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, Szczano-Zdrój, 7-9 V 2004.
 
24. Ślósarz W. Diagnoza różnicowa zaburzeń seksualnych organicznych i czynnościowych. Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Diagnoza i ewaluacja w edukacji. Nowe trendy w teorii i praktyce pedagogiczno- psychologicznej", Zakład Edukacji Informatycznej i Medialnej, Zakład Pedagogiki Społecznej, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 11-12 V 2004.
 
25. Ślósarz W. Oczekiwania pacjenta z zaburzeniami seksualnymi. Konferencja Naukowa z cyklu "Relacje lekarz – pacjent w rozwoju historycznym" na temat "Oczekiwania pacjenta wobec choroby, wobec lekarza i wobec społeczeństwa", Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Wrocławski; Wydział Opieki i Oświaty Zdrowotnej, śląska Akademia Medyczna w Katowicach; Zespół do Spraw Muzeum Farmacji, Akademia Medyczna we Wrocławiu; Fundacja Humanitas et Scientia, Karpacz, 14-15 V 2004.
 
26. Ślósarz W. Transkulturowe uwarunkowania perwersji i nietypowych zachowań seksualnych. Sesja Naukowa Towarzystwa Badań nad Psychoanalizą, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 21 V 2004.
 
27. Ślósarz W. Metody psychoterapii seksualnej pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną. II Konferencja Naukowa z cyklu "Osobowość, Samorealizacja, Odpowiedzialność, Bezpieczeństwo, Autonomia" na temat "Seksualność osoby z niepełnosprawnością intelektualną - uwalnianie od schematów i uprzedzeń", Zakład Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie i Zakład Terapii Pedagogicznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa, 2-3 VI 2004.
 
28. Ślósarz W. Uwarunkowania rodzinne w rozwoju partnerstwa seksualnego.
 
XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej "Człowiek w świecie - świat w człowieku. Perspektywa psychologii rozwoju", Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku; Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Białystok-Augustów, 3-6 VI 2004.
 
29. Ślósarz W. Komuna Friedrichshof jako wyraz buntu przeciwko państwu i jego normom. XII Konferencja Naukowa z cyklu "Społeczno-kulturowy proces modernizacji medycyny i nauk przyrodniczych" na temat "Przemiany w strukturze i modelu nauk medycznych w kontekście działań państwa (XVI-XX w.) oraz zmiany zachowań społecznych w dziedzinie zdrowia, uwarunkowane przez czynniki polityczne", Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Wrocławski; Instytut Historyczny, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie; Instytut Filozofii Uniwersytet Wrocławski, Fundacja Humanitas et Scientia, Częstochowa-Kule, 3-6 VI 2004.
 
30. Ślósarz W. Edukacja seksualna a HIV/AIDS. I Trzcianeckie Seminarium Naukowe "Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo człowieka - edukacyjnym wyzwaniem początku XXI wieku", Katedra Nauk Humanistycznych, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki; Wnioskowana Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu; Władze miasta i gminy Trzcianka, Trzcianka-Smolarnia, 24-25 VI 2004.
 
31. Ślósarz W. Komunikaty werbalne i niewerbalne pacjenta seksuologicznego. II Ogólnopolska Konferencja "Komunikowanie się - problemy i perspektywy", Zakład Psychologii Rozwoju i Neurolingwistyki, Instytut Psychologii, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej; Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu; Polskie Towarzystwo Neurolingwistyczne, Roskosz k/Białej Podlaskiej, 20-22 IX 2004.32. Ślósarz W. Problemy małżeńskie menadżerów jako bariera rozwoju zawodowego. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych", Katedra Teorii Ekonomii, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 23-24 IX 2004.
 
33. Ślósarz W. Jakość życia pacjentów z zaburzeniami tożsamości płciowej. IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego i Konferencja Psychologiczno - Pedagogiczna "Tożsamość człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej", Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne; Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński; Katedra Pedagogiki Specjalnej WSFP "Ignatianum"; Katedra i Zakład Neurolingwistyki, Akademia Medyczna im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Kraków, 24-25 IX 2004.
 
34. Ślósarz W. Metody rehabilitacji seksualnej osób niepełnosprawnych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie", Zakład Psychopedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, 11-12 X 2004.
 
35. Ślósarz W. Zachowania seksualne w sieci. Aspekty kliniczne. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych". Katedra Socjologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 21-22 X 2004.
 
36. Ślósarz W. Turystyka seksualna. Studium psychologiczne. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Turystyka w humanistycznej perspektywie", Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki, Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Dymaczewo k/Poznania, 5-6 XI 2004.
 
37. Ślósarz W. Życie seksualne chorych na HIV/AIDS. XII Ogólnopolska Konferencja Seksuologiczna "Wyzwania i postępy współczesnej seksuologii", Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Sterdyń k/Sokołowa Podlaskiego, 18-21 XI 2004.
 
38. Ślósarz W. Aktywność seksualna w internecie. Aspekty psychologiczne II Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Oblicza internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne", Instytut Informatyki Stosowanej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląg, 24-25 XI 2004.
 
39. Ślósarz, W. Ewolucja postaw na temat masturbacji w kulturze Zachodu między XVI a XXI wiekiem. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Z dziejów zdrowia publicznego", Szkoła Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi; Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Wrocławski; Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, Łódź, 2-4 XII 2004.
 
40. Ślósarz, W. Współżycie seksualne starszych ludzi. II Edycja Konferencji "Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie. Czas coś zmienić", Interdyscyplinarne Koło Naukowe "Poradnictwo w teorii i praktyce" działające przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław, 10 III 2006.
 
41. Ślósarz, W. Mitologizacja współżycia seksualnego niepełnosprawnej młodzieży. Studencka Konferencja Naukowa "Talenty 2006. Przegląd działalności kół naukowych", Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Psychologii i Edukacji Płci, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Variograf, Wrocław. 14-15 XII 2006.
 
42. Ślósarz, W. E-komunikacja a interakcja seksualna. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "E-kultura, e-nauka, e-społeczeństwo". Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski Wrocław, 1-2 I
Portal parnterski www.zaburzenia-erekcji.pl Dr Wiesław Ślósarz - Seksuolog
Znajdziesz nas w
Bran?owy Katalog Stron

Informacja: Strona - Seksuolog Wrocław, dr Wiesław Ślósarz jest seksuologiem z dużym doświadczeniem, prowadzi leczenie zaburzeń erekcji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Dr Ślósarz prowadzi również psychoterapię we Wrocławiu. Rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne