601 777 738
Rejestracja telefoczniczna

Praca Naukowa

Publikacje Naukowe

 1. Ślósarz W. (1990). Psychologiczne aspekty czynnościowych zaburzeń wytrysku i wzwodu członka. Problemy Rodziny, 2, 170, 18-25.
 2. Ślósarz W. (1990). Organizacja życia i problemy ludzi żyjących w komunach. Problemy Rodziny, 4, 172, 24-30.
 3. Ślósarz W. (1990). Wybrane problemy seksualizmu dziecięcego i młodzieżowego. Problemy Rodziny, 5, 173, 37-42.
 4. Ślósarz W. (1992). Psychological aspects of erectile and ejaculatory dysfunction. Journal of Marital Therapy, 7, 3, 267-273.
 5. Ślósarz W. (1992). Masturbation fixation and the problem of adaptation to heterosexual partnership: a few implications. Journal of Marital Therapy, 7, 3, 275-281.
 6. Ślósarz W. (1994). Miejsce oczekiwań seksualnych wśród innych oczekiwań od małżeństwa. Problemy Rodziny, 4, 196, 27-30.
 7. Ślósarz W. (1995). Struktura wartości seksualnych. Problemy Rodziny, 5, 203, 23-25.
 8. Ślósarz W. (1996). Needs and values as the determinants of sexual life, [w:] Sexuality and human bonding. Proceedings of the 12th World Congress of Sexology, Japan, 12-16 August 1995. Expecta Medica International Congress Series. Amsterdam, Elsevier Science.
 9. Ślósarz W. (1999). Dynamics of self-acceptance and mate acceptance in sexual life. Journal of Sex and Marital Therapy, 25, 1, 9-10.
 10. Ślósarz W. (2000). Zagrożenia rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży,W: R. Poprawa (red.), Psychologiczna analiza wybranych problemy funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży. (s. 117-122): Acta Universitatis Wratislaviensis, 2211.
 11. Ślósarz W. (2000). Frequency of sexual behavior and associated pleasure in a population of married Polish students. Sexual and Relationship Therapy, 15, 1, 59-65.
 12. Ślósarz W. (2000). Relation between lifestyle and factors affecting sexual life. Sexual and Relationship Therapy, 15, 4, 367-380.
 13. Ślósarz W. (2000). Analysis of sexual behavior acceptance in Poland. Journal of Psychology and Human Sexuality, 12, 3, 79-87.
 14. Ślósarz W. (2002). Expectations of marriage - relations and determinants. Sexual and Relationship Therapy, 17, 4, 381-387.
 15. Ślósarz W. (2002). Seksizm. Psychologiczne podłoże konfliktu płci, [w:] Kuczyńska, A. /red./, Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne. Acta Universitatis Wratislaviensis, 2479, 39-45.
 16. Ślósarz W. (2003). Analiza struktury preferencji zachowań seksualnych. Seksuologia Polska, 1, 1, 9-16.
 17. Ślósarz W. (2003). Zależności między potrzebą seksualną a wyznacznikami aktywności seksualnej. Seksuologia Polska, 1, 2, 63-68.
 18. Ślósarz W. (2003). Kobieta i mężczyzna - wybrane diadyczne trudności adaptacyjne, [w:] Derbis R. /red./, Psychologia. Prace naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, IX, 73-77.
 19. Ślósarz W. (2003). Edukacja psychologiczna i seksuologiczna menadżerów jako metoda zapobiegania trudnościom w adaptacji małżeńskiej, [w:] Bojar E. /red./ Czynniki kreowania wzrostu popytu na pracę. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 283-286.
 20. Ślósarz, W. (2004). Ergonomia a rehabilitacja seksualna. Zastosowania Ergonomii, 1-2 (53-54), 263-268.
 21. Ślósarz, W. (2004). Idea podmiotowości w relacji terapeuta - pacjent w klinice seksuologii i psychologii. W: K. Pająk i A. Zduniak /red./, Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego  (s. 218-220). Warszawa - Poznań: Dom Wydawniczy Elipsa.
 22. Ślósarz, W. (2004). Mity seksualne w psychologii klinicznej. W: A. Kuczyńska i E. K. Dzikowska /red./, Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II (s. 457-462). Wrocław: Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta, Acta Universitatis Wratislaviensis, 2572.
 23. Ślósarz, W. (2004). Zachowania seksualne w sieci. Aspekty kliniczne. W: M. Sokołowski /red./, Edukacja medialna. Nowa generacja pytań i obszarów badawczych (s. 385-388). Olsztyn: Oficyna Wydawnicza Kastylia.
 24. Ślósarz, W. (2004). Turystyka seksualna. Studium psychologiczne. W: M. Kazimierczak /red./, Turystyka w humanistycznej perspektywie (s. 154-157). Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego.
 25. Ślósarz, W. (2004). Edukacja seksualna a HIV/AIDS. W: D. Kowalski, M. Kwiatkowski i A. Zduniak /red./, Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy (s. 414-418). Lublin - Poznań: Wydawnictwo O`Chikara.
 26. Ślósarz, W. (2004). Aktywność seksualna w internecie. Aspekty psychologiczne. W: M. Sokołowski /red./, Oblicza internetu (s. 273-279). Elbląg: Algraf s.c.
 27. Ślósarz, W. (2004). Relaks i logoterapia w seksuologii. W: J. Szopa i M. Harciarek /red./, Stres i jego modelowanie (s. 337-340). Częstochowa: Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 28. Ślósarz, W. (2004). Seksualne perwersje w świetle psychologii i psychoanalizy. W: I. Błocian i R. Saciuk /red./ Gabinet luster. Psychoanalityczne krytyki poznania, (s. 262-270). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 29. Ślósarz, W. (2004). Transkulturowe uwarunkowania perwersji i nietypowych zachowań seksualnych. W: I. Błocian i R. Saciuk /red./ Gabinet luster. Psychoanalityczne krytyki poznania, (s. 271-277). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 30. Ślósarz ,W. (2005). Rola narracji w procesie diagnozy zaburzeń seksualnych. W: L. Koczanowicz , R. Nahirny i R. Włodarczyk R. /red./, Narracje - (auto)biografia - etyka (s. 385-388). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 31. Ślósarz, W. (2005). Język i komunikacja w klinice seksuologii. W: K. Ciepiela /red./, Procesy poznawcze i język. Klasyczna problematyka - współczesne rozwiązania (s. 55-59). Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim.
 32. Ślósarz, W. (2005). Problemy małżeńskie menadżerów jako bariera rozwoju zawodowego. W: M. G. Wodniak /red./, Nierówności społeczne a wzrost       gospodarczy. Kapitał ludzki i intelektualny, część 2 (s. 443-447).Rzeszów: Wydawca Mitel.
 33. Ślósarz, W. (2005). Diagnoza różnicowa zaburzeń seksualnych organicznych i czynnościowych. W: K. Wenta i E. Perzycka /red./, Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych (s. 125-128). Szczecin: Oficyna Wydawnicza CDiDN.
 34. Ślósarz, W. (2005). Diagnoza zaburzeń seksualnych u osób niepełnosprawnych. W: K. Wenta i E. Perzycka /red./, Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych (s. 184-187). Szczecin: Oficyna Wydawnicza CDiDN.
 35. Ślósarz, W. (2005). Metody psychoterapii seksualnej pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną. W: J. Głodkowska  i A. Giryński /red./, Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną - uwalnianie od schematów i uprzedzeń (s. 115-120). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 36. Ślósarz, W. (2005). Pozytywne i prozdrowotne aspekty aktywności seksualnej człowieka. W: I. Błocian i R. Saciuk /red./, Poznać człowieka. Szkice z antropologii psychoanalizy (s. 113-118). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 37. Ślósarz, W. (2005). Komuna Friedrichshof jako wyraz buntu przeciwko państwu i jego normom. W: B. Płonka-Syroka i T. Srogosz /red./, Studia z dziejów kultury medycznej. Tom 9. Zdrowie i choroba jako problem polityczny i społeczny. Medycyna w kontekście działań państwa (s. 202-206. Wrocław: Wydawnictwo DiG, Oficyna Wydawnicza Arboretum.
 38. Ślósarz, W. (2006). Zdrowie seksualne: masturbacja - ewolucja postaw. W: J. Nosko /red./, Z dziejów zdrowia publicznego (s. 537-543). ŁódĽ, Instytut Wydawniczy Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera.
 39. Ślósarz, W. (2006). Komunikaty werbalne i niewerbalne pacjenta seksuologicznego. W: B. Karczmarek, A. Kucharski i M. Stencel /red./, Komunikowanie się. Problemy i perspektywy (s. 233-237). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 40. Ślósarz, W. (2006). Metody rehabilitacji seksualnej osób niepełnosprawnych.           W: Z. Palak /red./, Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie (s. 179-186). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 41. Ślósarz, W. (2006). Sexual dysfunctions therapy. A short guide for psychologists. Polish Journal of Applied Psychology, 4, 1, 73-80.
 42. Ślósarz, W. (2007). Coming out a rozwój człowieka. Aspekty kliniczne. W: I. Błocian i R. Saciuk /red./, O uczuciach, namiętnościach i szaleństwie w ujęciu psychoanalizy (s. 195-200). Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 43. Ślósarz, W. (2008). Mitologizacja współżycia seksualnego niepełnosprawnej młodzieży. W: A. Kobylarek /red./, Wspólnota akademicka na pograniczach nauk humanistycznych. Analizy interdyscyplinarne (s. 250-255). Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.
 44. Ślósarz, W. (2008). Seksualne gusty, upodobania i wartości. Rys historyczny. W: I. Błocian i R. Saciuk /red./, Psychoanalityczne ujęcie wartości, gustów i upodobań (s. 180-187). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.